terug naar hoofdpagina

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

DENNIS VAN ROOSMALEN AFBOUW

 

gevestigd aan de Slijkhoef 26 - 5074 PW BIEZENMORTEL.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant te Eindhoven d.d. 30 november 2006 onder nummer 17189365.

 

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-  ‘Opdrachtnemer’: Dennis van Roosmalen Afbouw;

-  ‘Opdrachtgever’: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die het werk aan Opdrachtnemer opdraagt;

-  'consument': een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

- ‘werk’: het totaal van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Opdrachtnemer geleverde materialen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen, offertes alsmede alle overeenkomsten van Opdrachtnemer.

2. Een eventuele verwijzing door de Opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van de Opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren deze voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 

1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na datum van de offerte, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om en goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.

3. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat Opdrachtnemer een door Opdrachtgever aanvaarde offerte schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 4. Afnameverplichting

 

De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 5. Levertijd

 

1. Een overeengekomen (op)levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige af- of oplevering dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Het is Opdrachtnemer toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

3. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Opdrachtnemer bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 6. Technische eisen

 

1. Alle technische eisen die door de Opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen.

2. De Opdrachtgever is verplicht alle inlichtingen, documenten en andere gegevens, welke voor Opdrachtnemer van belang zijn in de uitvoering van haar verplichtingen, waaronder in ieder geval de noodzakelijke vergunningen van overheidswege, tijdig en volledig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. De Opdrachtgever staat voor de juistheid en de volledigheid van die inlichtingen, documenten en gegevens in.

 

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden

 

Indien door Opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 8. Wijzigingen in te leveren zaken

 

1. Opdrachtnemer is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken:

- oppervlakte

- afmeting

- inhoud

2. Indien Opdrachtnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

 

Artikel 9. Omvang van het werk

 

1. Slechts de werkzaamheden die Opdrachtnemer redelijkerwijs kon voorzien maken deel uit van de overeenkomst. Blijkt de omvang van de werkzaamheden groter dan voorzien, dan zal Opdrachtnemer het werk stilleggen en met Opdrachtgever overleggen over het al dan niet voortzetten ervan en op welke wijze. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer binnen 14 dagen na bedoeld overleg zijn besluit mededelen.

2. Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, worden beschouwd als meer- of minderwerk.

3. Wanneer aanvullende overeenkomsten belangrijke consequenties hebben ten aanzien van prijs, levertijd, gewicht, motorvermogen of snelheid, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan in kennis stellen.

4. Opdrachtnemer is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gerechtigd de kosten verbonden aan het behandelen, verzamelen, bemonsteren, afvoeren, opslaan, transporteren en vernietigen van materialen, afval, resten en dergelijke aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 10. Uitvoering van het werk

 

1. Opdrachtnemer spant zich in de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren.

2. Alle gevolgen van onjuiste, onvolledige of niet tijdige informatie van Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in redelijke mate in staat stellen tot controle tijdens de normale werkuren. Wanneer Opdrachtgever deze controle door een – met wederzijds goedvinden te benoemen – derde laat uitvoeren, zal hij Opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen, onder opgave van naam en bevoegdheden van die derde.

4. Opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

- onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

- kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.

 

Artikel 11. Wijzigingen in het werk

 

1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a.           er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

b.           de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c.           van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

3. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 12. Oplevering van het werk

 

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a.        Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b.        het werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen.

c.       Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd.

2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever voor oplevering van het werk in de gelegenheid stellen het werk te (laten) inspecteren. Opdrachtgever moet binnen 14 dagen na kennisgeving daarvan van deze inspectiemogelijkheid gebruik maken.

3. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.

4. Indien enig onderdeel door niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden. De tekortkomingen zullen door Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk worden vastgelegd, alsmede de termijn waarbinnen zij door Opdrachtnemer verholpen zullen worden.

5. Bij de onthouding van goedkeuring welke de oplevering in de weg staat is Opdrachtgever verplicht de tekortkomingen bij afname bekend te maken en deze binnen 14 dagen nadien schriftelijk aan Opdrachtnemer te bevestigen. In dat geval is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen en het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn in dat geval opnieuw van toepassing.

 

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

 

1. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

- na het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- Opdrachtnemer de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

- het faillissement, de surseance van betaling of de schuldsanering is aangevraagd, beslag is gelegd onder de Opdrachtgever, dan wel onder curatele stelling van Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

2. In de genoemde gevallen is Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 14. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 

1. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

2. Opdrachtgever zorgt er voor dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.

3. Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

4. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

- onjuistheden in de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden;

- onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

- onjuistheden en/of onvolkomenheden van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte vergunningen, tekeningen, modellen, berekeningen, begrotingen etc.;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven resp. ter beschikking zijn gesteld.

 

Artikel 15. Garantie

 

1. Opdrachtnemer garandeert dat de door hem verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na installatie.

2. Voor gebruikte materialen voor het werk wordt geen garantie verleend.

3. Indien de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer materiaal ter verwerking beschikbaar stelt, geldt de garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

4. Indien ter voldoening aan garantiebepalingen onderdelen door nieuwe worden vervangen gelden ten aanzien van deze nieuwe onderdelen dezelfde garantiebepalingen; de vervangen onderdelen worden eigendom van Opdrachtnemer.

5. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont is Opdrachtnemer verplicht binnen 30 dagen nadat de Opdrachtgever hem het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen.

6. Opdrachtnemer kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.

7. De Opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:

- Opdrachtnemer tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of

- de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van hetgeen overeen gekomen is, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.

8. De garantie vervalt indien de Opdrachtgever de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

9. Voor gevolgschade is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. De garantieverplichtingen vervallen door elke niet, niet tijdige of niet volledige betaling door Opdrachtgever. Nakoming der garantieverplichtingen zijdens Opdrachtnemer kan eerst worden gevorderd nadat Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, inclusief rente en buitengerechtelijke kosten, zal hebben voldaan.

 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 

1. De door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven het eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Opdrachtnemer verrichte of te verrichten diensten,

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).

2. Door Opdrachtnemer afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht. Overigens is de Opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de Opdrachtgever bevinden, behoudt Opdrachtnemer zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook tegen de Opdrachtgever mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Opdrachtnemer geleverde zaken welke door de Opdrachtgever zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

 

Artikel 17. Eigendom van tekeningen en ontwerpen ed.

 

1. De door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, modellen, begrotingen en calculaties ed. waarvan de Opdrachtnemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

Alle met betrekking tot tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, modellen ed. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten ed.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

 

Artikel 18. Gebreken; klachttermijnen

 

1. De Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij af- of oplevering - of zo spoedig mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met hetgeen overeen gekomen is;

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Opdrachtgever deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer.

 

Artikel 19. Prijzen

 

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

2.  In het geval ons geen opdracht wordt verleend zijn wij gerechtigd de kosten van het maken van begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen , etc. in rekening te brengen.

3. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

4. Opdrachtnemer mag stijgingen in de grondstofprijzen, lonen en materialen doorberekenen.

5. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

6. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

 

Artikel 20. Betaling

 

1. Alle betalingen geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden middels  overmaking op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening.

2. De Opdrachtnemer kan bij dan wel na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van Opdrachtgever.

3. Tenzij anders overeengekomen gelden de volgende betalingscondities:

-        10% der overeengekomen prijs bij opdracht

-        20% der overeengekomen prijs na 20% van de bouwtijd

-        20% der overeengekomen prijs na 40% van de bouwtijd

-        20% der overeengekomen prijs na 60% van de bouwtijd

-        20% der overeengekomen prijs na 80% van de bouwtijd

-        10% der overeengekomen prijs bij oplevering.

4. De gehele overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5. Verrekening van vorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer met vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is uitgesloten.

6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan dat hij enige betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer opschort.

7. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever de eindafrekening in, voor zoveel nodig tevens een specificatie van meer- en/of minderwerk.

 

Artikel 21. Wettelijke rente ; buitengerechtelijke kosten

 

1. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, is Opdrachtnemer gerechtigd Opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 12% per jaar, waarbij rente over een gedeelte van een maand wordt gerekend als rente over een volle maand.

2. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn  verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. Opdrachtgever is verplicht de daadwerkelijk gemaakte kosten te voldoen, zulks met een minimum van 15% van het openstaand factuurbedrag.

 

Artikel 22. Aansprakelijkheid

 

1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer gedane uitkering.

2. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van het verschuldigde honorarium over de periode waarin de schade is ontstaan en zal het eventueel verschuldigd bedrag nimmer verder strekken dan het bedrag der aanneemsom.

3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar ondergeschikten.

 

Artikel 23. Overmacht

 

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Opdrachtnemer wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings -en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 24. Toepasselijk recht ; geschillenbeslechting

 

1. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffen de voorwaarden zelf en naar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke of juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, behoudens in geval de wet afwijking van de bevoegde rechter niet toe staat.

3. Opdrachtnemer blijft echter tevens bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 25. Wijziging van de algemene voorwaarden

 

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

 

terug naar hoofdpagina